Yaad na jaye: pratheekhsha….

Yaad na jaye: pratheekhsha….: പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മനസിന്റെ യവനികക്കുള്ളില്‍ മറഞ്ഞിരുന്ന നിന്‍ മുഖം തെളിഞ്ഞു വരുമെന്ന് നിന്‍ മിഴിയിലെ ആര്‍ദ്രതയും പുഞ്ചിരിയിലെ സൌമ്യതയും ഇ…