ഒരു പെൻസിൽ പ്രണയം

വെട്ടിമിനുക്കി ,
കൂർത്ത കുന്തമുനകളായി
നിന്നിൽ പോറലേൽപ്പിച്
എത്രനാളിങ്ങനെ ??
സ്നേഹചുംബനങ്ങൾക്കു പകരം
മുനകൊണ്ട് അളന്നുകുറിച്ച്
നെടുകെയും കുറുകെയും വെട്ടിയും
മായ്ച്ചും തിരുത്തിയും
അവസാന ശ്വാസം വരെ
എന്റെ കറുത്ത നിണം കൊണ്ട്
അലംകൃതമാക്കുകയായിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ
മാപ്പ് !!

 

Published byfrozenink

Miss.Independent...!! Lover of all sparkles and rainbows.. !!